RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WŁODZIMIERZ S. A., 32-540 Trzebinia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 71 tel. 32 785 90 70. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: iod@wlodzimierz.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji zadań wynikających z obrotu gospodarczego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WŁODZIMIERZ S. A. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
– operatorzy pocztowi i kurierzy,
– banki w zakresie realizacji płatności,
– podmioty świadczące na rzecz Administratora, usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WŁODZIMIERZ S. A. w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WŁODZIMIERZ S. A. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.